SZABÁLYZATOK

Hunci Manó Játszóház

Szakmai Programja

Játszóház neve: Hunci Manó Játszóház

Játszóház címe: 6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 19.

Működtető neve: Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.

Címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5.

Mobil: 70/374-72-22

A programért felelős: Baloghné Baranyás Ágnes (Huncutka Bölcsőde és Családi napközi szakmai vezető)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil: 30/3-982-045

Érvényes: 2013. szeptember 01-től

 

Bevezetés

A játszóház szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek:

- 259/2002. (XII.28.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

- 1997. évi XXXI. Törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

- 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

A szakmai program elkészítésénél figyelembe vettük a gyermekek, és a szülők igényeit, elvárásait.

Helyzetelemzés

1. Mórahalom és az ott élő emberek

Mórahalom Csongrád megye délnyugati részén, közvetlenül a szerb határmentén, Szegedtől 20 km-re az 55-ös főközlekedési út mentén fekszik. Az alig több mint 100 éves település a Duna-Tisza közének jellegzetes, homokra épült kisvárosa, amely a sok szempontból hátrányos adottságai mellett figyelemre méltó eredményeket mutatott fel az elmúlt évtizedben. A város lakónépessége 2012. január 1-én 6036 fő. Az állandó népesség korosztály szerinti bontásban megjelölt adatai alapján évente megközelítően 70-80 gyermek születésére lehet következtetni, de az utóbbi évek pozitív bevándorlásának eredményeképpen (döntően fiatal párok, kisgyermekes családok) akár évi 90-100 főt is elérheti az új bölcsődés korú gyermekek száma.

Az állandó népességszám az elmúlt időszakban emelkedett. A város népességének növekedése összefüggésben van a település dinamikus fejlődésével és Szeged közelségével.

A területen élők jelentős része a mezőgazdaságot tekinti megélhetésük alapjának. A zöldségtermesztés keretein belül nagy élőmunka ráfordítást és magas fokú termelési tapasztalatot igénylő fóliás és szabadföldi zöldségkultúrák terjedtek el.

2. játszóház bemutatás:

A Játszóház létrejöttének körülményei:

A Huncutka Bölcsőde és Családi napközi (melynek fenntartója és feladatellátója a Móra-Partner Kft.) a mórahalmi Napközi Otthonos Óvoda mellett, egyazon telephelyszámon működik. A bölcsőde 50 férőhelyen, a Huncutkodó családi napközi 7 férőhelyen fogadja a beíratott gyermekeket.

2012 nyarán Mórahalom Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be Játszóház építésére (TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0230), mely projekt nyert és így 2013. június 1-től elindult (záró időpontja: 2014. november 30.). A pályázat tartama nem csak Játszóház építése a tetőtérben, hanem 12 hónapon keresztül, a gyermekek nevelését, fejlődését segítő szolgáltatások nyújtása is. Megvalósítására, az igényként felmerült kora reggeli és késő délutáni, esetlegesen hétvégi, a bölcsőde és családi napközi nyitvatartási idején túli időpont felelt meg leginkább a szülőknek.

A pályázatot a fentebb említett indokok miatt tartottuk szükségesnek benyújtani. Azt várjuk tőle, hogy a szülők a munkavilágába könnyebben vissza tudnak helyezkedni, hiszen a gyermekük esztétikus, fejlesztésekre orientált helyen tudhatják. Mindezt úgy, hogyha igénylik és idejük engedi, maguk is részt vehetnek az előre eltervezett, pontos időbeosztás alapján lezajló fejlesztéseken. A szülőkkel történt egyeztetés alapján, inkább a délutáni programokat fogjuk úgy tervezni, hogy abba bekapcsolódhassanak, aktívan részt vehessenek.

Játszóházi tevékenység:

Játszóházi tevékenységünk szolgáltatási formája, a gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó, alternatív napközbeni gyermekellátás.

Kiemelt célunk a játéktevékenységhez kötődő, családi nevelést segítő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő tevékenység. A bölcsődei és családi napközis (0-3 éves korosztály) ellátásban részesülő illetve szabadkapacitás esetén egyéb okok miatt abban nem részesülő gyermekek korareggeli, késődélutáni, esetenként hétvégi illetve szabadkapacitás esetén hétközbeni, munkaidő alatti felügyelete, foglalkoztatása és nevelése, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelő családias környezetben. A játszóház a 0-3 éves gyermekek számára nyújt ellátást, a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 36. § által engedélyezett korosztálynak megfelelően.

A gyermekek természetes igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése.

A tanulás színtere a játék, a felnőttel való együttműködés, a szokások kialakítása, a tapasztalatok feldolgozása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását. 

Játszóházunk alapvetően a nagymozgásos tevékenységre helyezi a hangsúlyt, ezért került kialakításra egy komolyabb, a 0-3 éves korosztálynak megfelelő játszósarok. Ezen kívül a játékokat, az ezen az időintervallumon belüli, különböző korú és érdeklődésű gyermekek számára állítottuk össze. Megtalálhatóak közöttük a gyakorló-, a szerep- és a szabályjátékok eszközei is.

Rendelkezésünkre áll az imént említett fix, beépített játékrész. Ezen kívül: zenei eszközök, konstrukciós játékok, dramatikus játékok, alkotójátékok, mesekönyvek, bábok segítik a gyermek kikapcsolódását.

Játékkezdeményezéseinket a szükségleteknek és igényeknek megfelelően szervezzük. A gyermekek pillanatnyi igényét vesszük figyelembe, az azonnal rendelkezésre álló eszközök segítségével.

Egyéb programok tekintetében, heti időbeosztással készülünk, a szakmai megvalósítókkal történt egyeztetés után. A programok egy része a teljes létszámot érinti (mesélés, bábozás, mozgásos foglalkozások), másrészről beosztás szerint 1-2 illetve 3 gyermeket érintő elfoglaltságot is szervezünk (zenei foglalkozás, Dévény módszer szerinti fejlesztés, családterapeuta – családi foglalkozás). Havi két hétvégén lovasterápiás napot szervezünk a családoknak (ez a program szükség esetén, a családi igényeket figyelembe véve hétköznapra is megszervezhető).

 

Egyidejűleg legfeljebb 16 gyermeket várunk a Játszóházba. Elsődlegesen hétköznapokon reggel 5 és 7 óra között, illetve délután 17 és 19 óra között. Segítséget szeretnénk nyújtani és lehetővé kívánjuk tenni, hogy a gyermekek szülei családi életük, a gyermeknevelés mellett helytállhassanak a munka világában is, akár esetleges speciális munkarendjükhöz (egész napos ügyeletek, elhúzódó munkanapok, hétvégék) is alkalmazkodva ügyeletet, gyermekfelügyeletet vállalunk.

Szeptember első hetében, a bölcsődeorvos, aki egyben Mórahalom gyermekorvosa is, a védőnők, a szolgáltatásokat nyújtók, a szakmai vezető, a két kolléganő egy teamet alkotva, összeülünk és megbeszéljük, hogy a beíratott gyermekek közül kik vegyenek részt a szolgáltatásokon. Ekkor kerül sor annak megbeszélésére is, hogy a fejlesztő foglalkozások megtartására mely időpontok felelnek meg a fejlesztőknek. Ezt a megbeszélést bölcsődés és családi napközis kolléganőkkel történt egyeztetés előzi meg. Azon gyermekek, akik már az előző nevelési évben is látogatták intézményeinket, megismerésre kerültek. Akik ezután jönnek, oda pedig már zömében, családlátogatás keretében ellátogattak a kisgyermeknevelők. Így rálátásunk van adott nevelési évben ide járó gyermekek fejlettségi szintjére.

A bölcsis és családi napközis csoportokból, a fejlesztés időtartamára kiemeljük a gyerekek. Az ott maradt gyerekekkel a kisgyermeknevelők illetve családi napközi vezetők, saját szakmai programjaik alapján foglalkoznak.

 

Amennyiben a szülőnek ideje engedi, minden esetben szeretnénk bevonni a fejlesztésekbe. A családterápia és Dévény módszer sikeressége abban az esetben tud legjobban megvalósulni, ha a szülő is jelen van a fejlesztés alatt.

A családterápia leginkább beszélgetésből áll. A szülőkben felmerült esetleges problémák kibeszélése, megoldási javaslat felvázolása nagyban hozzájárul a családi harmónia megvalósításához, tökéletesítéséhez. A terapeuta közben megfigyelheti a gyermeket, játszhat vele. Illetve megfigyelheti a szülői kommunikációt a gyermek-szülő között.

A Dévény terápia nem mindig fájdalommentes kezelés a gyermek számára. Ahhoz, hogy a terápiás munkatárs a kezelést hathatósan tudja végezni, szükséges legalább egy ember segítsége, aki kiszolgálja a gyermeket, eltereli a figyelmét a fejlesztés alatt.

A lovasterápia szintén megkívánná a szülői jelenlétet. Ezen kívül természetesen a többi fejlesztésen is szívesen látjuk a hozzátartozókat.

A közös programok harmonizálják a családi kapcsolatokat, megelőzhetik a családi konfliktusokat és pszichés fejlődési zavarokat. A programok színes palettája, a játéktevékenységhez kötődő egyéni készségek és képességek fejlődését szolgálják.

3. Személyi és tárgyi feltételek:

Személyi feltételek:

A gyermekfelügyeletet napi 4 órában 2 szakember (akik párhuzamosan végzik a  kisgyermekgondozó, -nevelő képzést pályázati forrásból) felváltva illetve együttesen biztosítják az előre felmért igényeknek megfelelően. A kolléganők a bölcsődében és családi napköziben nem dolgoznak. Egyéb, rugalmas munkaidejű elfoglaltságuk miatt, a meghirdetett nyitva tartás megfelelő számukra. Amennyiben azonban lehetőségünk lesz már működő intézményeinkben alkalmazni őket, természetesen számítunk rájuk. Így a gyermekekkel kapcsolatukat még szorosabbra tudnák fűzni.

Amennyiben gyermekbetegség illetve egyéb okok miatt nincs gyermek a játszóházban, akkor fogadni tudunk nem bölcsődés és családi napközis gyermekeket is. Ehhez előzetes egyeztetés szükséges a külsős szülőkkel.

Illetve olyan, intézményeinkbe járó gyermekeket is szívesen látunk a játszóházban, akik egyébként ebbe a programba nem kerültek be. Ezt a fajta pluszt, nem a bölcsis szakmai program szerinti játéktevékenységet, rossz idő esetén építenénk be napi programunkba.

Külsős partnereinkre jellemző, hogy a bölcsődében és családi napköziben tartott kapcsolatokat itt is fenntartjuk. Így a játszóház-vezetőkkel, családi napközikkel, bölcsődékkel, óvodákkal és más szociális és pedagógiai szakterületeken dolgozó szakemberekkel.

A játszóház keretein belül különböző területekről szakértőket, tanácsadókat vonunk be. Így DSGM-gyógytornászt, családterapeutát, mozgásterapeutát, kreativitás fejlesztőt, zenei szakembert, lovasterapeutát bízunk meg, a gyermekek különböző készségeinek és képességeiknek a fejlesztésére.

Fontosnak tartjuk a Dévény-módszer minél szélesebb körben való ismertetését, a korai fejlesztés jelentőségének hangsúlyozását.

Bölcsődei kereteink nem adnak lehetőséget arra, hogy a DSGM-ben járatos gyógytornász, mozgásterapeuta, családterapeuta kísérje figyelemmel a gyermekek testi és lelki fejlődését, gyógyítását.  

A zenei fejlesztés jótékony hatása már a legkisebb korban is megfigyelhető. Masaru Ibuka - 3 éves kor után már késő könyve szerint, a zseni nem születik, hanem azzá alakul. Ezt az elméletet szem előtt tartva a gyermekek zenei fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyezünk, szakember segítségével.

A mesélés és bábozás, kézműves tevékenység elengedhetetlenül jelen van a kisgyermekek életében. Az olvasás, könyvlapozgatás, képnézegetés, saját készítésű remekmű készítés élményét már csecsemőkorban érdemes megalapozni.  

A lovasterápia az egészséges gyermekek életében is kiemelt jelentőséggel bír.

Az intézményi időn kívüli nyitva tartás ennek lehetőségét megteremti, mellyel mindenképpen élni szeretnénk.

Figyelemmel kísérjük az újonnan megjelenő szakirodalmakat, a jogszabályokat.  Játszóházunk működéséhez nélkülözhetetlen követelmény az illetékes Kormányhivatal, az Önkormányzat Szociális és Igazgatási Osztályával, valamint az ÁNTSZ munkatársaival való folyamatos kapcsolattartás. 

Tárgyi feltételek:

A Játszóházat a gyermekek csoportos foglalkoztatására alkalmas épületben alakítottuk ki, a bölcsőde, családi napközi, óvoda közvetlen szomszédságában. A csoportszoba a Huncutka Bölcsőde és Családi napközis épületrész tetőterében kapott helyett, ahol kb. 50 m2-es foglalkoztató áll rendelkezésre. A játszóházi szobát a gyermekek méretéhez és igényeihez szabott bútorokkal, játékokkal rendeztük be. 

A gyerekek számára egyéb helyiségként átadót, mosdót és WC-t alakítottunk ki. Konyhát építettünk, mely életszerűen, kizárólag a szülők által behozott, a gyermekük számára odaadandó étel tárolására (hűtő) melegítésére (mikrohullámú sütő) szolgál. Erre a korareggeli és a késődélutáni itt lét miatt van szükség. Központilag szervezett ételfőzés illetve melegítést nem végzünk.

A foglalkoztató, átadó és konyha könnyen tisztántartható melegburkolattal (laminált padló és természetes linóleum) vannak ellátva. A mosdó és WC járólapos, csempézett.

A játszóház megközelítéséhez a teljes körű akadálymentesítés megoldott!

4. A játszóház ellátási területe:

Játszóházunk a bölcsődébe és családi napközibe felvett gyermekeket fogadja. Területileg a mórahalmi gyermekek elhelyezésére nyújt lehetőséget, szabad kapacitás esetén Magyarország területe is elfogadott, ahogyan a bölcsőde és családi napközi működési engedélyében is szerepel. Illetve azon gyermekek is jöhetnek szabad kapacitás, előzetes egyeztetés esetén játszani, akik nem járnak a Huncutka Bölcsőde és Családi napközibe

5. Térítési díj:

A Hunci Manó Játszóházban nem szedünk térítési díjat. A dolgozók finanszírozása, a tárgyi eszközök, a fenntartás a TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0230-as pályázatból valósul meg.

Mórahalom, 2013. augusztus 21.

                                                                                              Baloghné Baranyás Ágnes

                                                                                   Huncutka Bölcsőde és Családi napközi

                                                                                                       Szakmai vezető

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezen menüpontnál részletek olvashatóak a Szervezeti és Működési Szabályzatból, a Bölcsőde szakmai programjából és a Családi napközi szakmai programjából. (A teljes anyagok az intézményekben kifüggesztésre kerültek)

Részletek a Szervezeti és Működési Szabályzatból:

"1. Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2004. (III.25) sz. határozatával alapította a Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Közhasznú Társaságot.

2. A bölcsődei ellátás működésének kezdő időpontja: 1986. szeptember 1., mely módosításra került a 01/00488-2/2002. sz. működési engedély alapján 2002. február 06-án.

A Huncutkodó Családi napközi 2005. november 10-én Kistelek Város Jegyzője a 01/3692-4/05 számú határozata alapján kezdte meg működését.

A Hunci Manó Játszóház 2013. október 1-én a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal CSC/01/1025-10/2013. ügyiratszámú engedélye alapján működik.

Az intézmények a Móra-Partner Kft. fenntartásában és működtetésében végzik tevékenységüket.

A bölcsődei ellátás működésének kezdő időpontja: 1986. szeptember 1., mely módosításra került a 01/00488-2/2002. sz. működési engedély alapján 2002. február 06-án.

A Családi napközi 2005. november 10-én Kistelek Város Jegyzője a 01/3692-4/05 számú határozat alapján kezdte meg működését."

"Az intézmények főbb adatai a hatályos Társasági Szerződés és működési engedélyek szerint:

Intézmény neve:

Huncutka Bölcsőde és Családi napközi

            Ezen belül:

                                   Huncutka Bölcsőde

                                    Huncutkodó Családi napközi

                                   Hunci Manó Játszóház

Székhelye:

6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 19."

" Az intézmény fenntartója és feladatellátója:

Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

                        A társaság rövidített neve: MÓRA-Partner Kft."

"Az intézmények feladatai:       

                     BölcsődeA családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

     Családi napközi: A családban nevelkedő gyermekek részére nyújt  életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.

     Játszóházalternatív napközbeni gyermekellátás. A bölcsődei és családi napközis (0-3 éves korosztály) ellátásban részesülő illetve szabadkapacitás esetén egyéb okok miatt abban nem részesülő gyermekek korareggeli, késődélutáni, esetenként hétvégi/éjszakai illetve szabadkapacitás esetén hétközben, munkaidő alatti felügyelete, foglalkoztatása és nevelése, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelő családias környezetben.

Működési területe:               

Elsődlegesen Mórahalom város közigazgatási területe, szabad kapacitás esetén Magyarország közigazgatási területe"

"Az intézményi férőhelyek száma:

2. Az intézményi férőhely száma:

Huncutka Bölcsőde: 50 fő

Huncutkodó Családi napközi: 7 fő

Hunci Manó Játszóház: 16 fő

A beiratkozás folyamatosan történik, a gyermekek felvételéről a Bölcsőde és Családi napközi vezetője intézkedik. "

Részlet a bölcsődei szakmai programból:

„I. A bölcsőde bemutatása

Helyszínileg a bölcsőde Mórahalom belvárosában, a központtól 5 percnyi sétára található. A Napközi Otthonos Óvoda tőszomszédságában, vele egy helyrajzi számon helyezkedik el. A Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképzőiskola és Kollégium, a Napsugár Fejlesztőház és Gyerekház szintén közel van intézményünkhöz, mely szerencsés a szülőknek és gyermekeknek egyaránt.

A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része a családban nevelkedő gyermekeknapközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.

A bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31. napjáig vehető fel, melyben a 3. életévét betölti. Fogyatékkal élő gyermek az 5. életév betöltéséig, ill. annak az évnek a december 31.-ig vehető fel, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti.

bölcsődénkbe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást. Kiemelten figyelünk azon kisgyermekek felvételére, akiknek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.
A másfél, kétéves gyerekek bölcsődei elhelyezését, a védőnők, a gyerekorvos és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival együtt szorgalmazzuk.

Előtérbe helyezzük az olyan kisgyermek felvételét, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és szülője vagy törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ezen kívül:

- akit egyedülálló szülő nevel

- akinek családjában 3 vagy több gyerek van

- akinek egyik szüleje munkaképtelen

- akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn

A gyermek felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

·        körzeti védőnő

·        háziorvos – gyermekorvos

·        szakértői és rehabilitációs bizottság

·        szociális illetve családgondozó

·        gyermekjóléti szolgálat

·        gyámhatóság.

 

A gyermek felvételéről az intézmény vezetője dönt.

Nyitva tartás: bölcsődénk 7-17 óráig tudja fogadni a kisgyermekeket.

Szünetek: Bölcsődénk a hivatalos, törvény által biztosított ünnepnapokon zárva van. A nyári és téli bezárásokat a szülők igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg. A nyári bezárást az idei évtől két részletben oldjuk meg. A három hétből 1 hét takarítás június végén várható, a 2 egymást követő hetes bezárás július végén, augusztus elején lesz. A téli bezárás a két ünnep (karácsony és szilveszter) közötti időszak. Tavaszi és őszi szünet miatti bezárás az intézményben nincs."

 „Tárgyi feltételek

 A nevelés-gondozás tárgyi feltételei:

A bölcsőde két főbejárattal illetve két gondozási egységgel rendelkezik. Az 50 férőhelyes bölcsődében 4 jól felszerelt, világos csoportszoba várja a három év alatti gyermekeket napközbeni ellátásra. Szakképzett, illetve felsőfokú szakképesítéssel rendelkező kisgyermeknevelők biztosítják a gyermekek számára a szeretetteljes, szakszerű gondozást, nevelést.

Udvar, terasz:

Az 50 férőhelyes intézmény, szerencsésen az óvoda és a családi napközi mellett található. Az udvart közösen használják a bölcsisek a családi napközisekkel, amely kellő nagysága miatt még nem okozott gondot. A kerítés másik oldalán az ovisok játszanak, akik többször odajönnek, hogy kisebb testvérüket, barátjukat, ismerősüket megszólítsák. A játszótér füvesített, a füves és szilárdburkolat aránya szabványnak megfelelő. Az udvar eszköz készlete gazdagnak, változatosnak mondható. Több csúszda, házikó, mászókák, udvari beálló házikó, homokozók találhatók. Motorozáshoz, biciklizéshez külön betonutat építettünk. Alacsony mászó gerendákat helyeztünk el az udvaron, mely hol mászásra, hol pedig megpihenésre, ülésre szolgál. A nyári meleget az udvaron fix-en felállított párakapuval igyekszünk átvészelni, a kis mobil pancsolók mellett. Több közepes méretű fa található az udvarban.”

"Dolgozói munkarend: csúsztatott munkarend van a bölcsődében, amely igazodik az intézmény nyitva tartásához és a gyermekek napirendjéhez.

Élelmezésvezető és gazdasági munkatárs (pénzbeszedő) segíti a bölcsődekonyha munkáját (nem főállásban), akik főállásban a Móra Ferenc ÁMK alkalmazásában vannak."

"Gyermekkép, családkép, bölcsődekép

Gyermekképünk a harmonikusan, sokoldalún fejlődő gyermek, aki testileg és lelkileg egészséges, szociálisan kompetens. Nyitott az őt körülvevő környezet ingereire, kitartó, aktív és tevékeny.

Elengedhetetlennek tartjuk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtését, ahol a kisgyermek teljesítménykényszer nélküli nevelést és a sokoldalú képességfejlesztést kap.

A gyermekek nevelését, a családi házzal együttműködve, azok anyagi lehetőségeit figyelembe véve és nevelési gondjait segítve végezzük.

 Családképünknél fontos kiemelni, hogy a bölcsődei nevelés nem önállóan, hanem a családi házra épülve szolgálja a gyermek egészséges fejlődését. Alapvető, hogy mit hoz otthonról a kisgyermek, milyen érzelmi biztonságból érkezik meg hozzánk. Egyik legfontosabb dolognak tartjuk, hogy együtt tudjunk működni a szülőkkel, hiszen a mi munkánk a kölcsönös bizalomra épülő korrekt partneri viszonnyal jellemezhető leginkább. 

 Bölcsődeképként megfogalmazhatjuk, hogy az elhívatott, a szakmát és gyermekeket szerető kollektíva feladata, a meglévő lehetőségek maximális kihasználása és a szakmai célkitűzések legjobb szintű megvalósítása a kisgyermekek érdekében.

 Hiszen: „Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá kell tenni őket azok leküzdésére.” /Gieber Györgyi/"

"Szemlélet a játékról
 

Intézményünk lehetőségeit és a kisgyermekek fejlődési sajátosságait figyelembe véve a szakmai program azalkotó játékokra épül. Ez a 0-3 éves korig tartó időszak a szenzomotoros fejlődés korszaka, amikor is tapintás, tapasztalás, cselekvés, mozgás útján szerzi a gyermek ismereteit. Minden hat rá, ami vele történik, amit csinálhat. A különböző tevékenységek közben fejlődik a kisgyermekek kézügyessége, manipulációja, szépérzéke. Egy-egy alkotásban ötleteit megvalósíthatja, ez sikerélményt, önbizalmat ad, ami hozzájárul a pozitív én-tudat kialakításához. Nagy szüksége van a kisgyermeknek a "de jó, én már ezt is tudom" érzés megerősítésére. Az alkotó tevékenységekhez nagyon jól kapcsolhatók a mondókák, versikék, énekek, mesék. Minden tevékenység elősegíti a kisgyermek fejlődését, a szabályok, magatartási normák megismerését és elsajátítását. Bölcsődés korban ennek kerete a játék." 

"A bölcsődei élet megszervezése

 A gyermekcsoportok szervezése

Az első találkozás a szülővel, a beíratással kezdődik. A bölcsőde vezetője bemutatja az intézményt, illetve elmondja az intézmény működésének szülőt érintő momentumait. A nyár folyamán megbeszélésre hívja a szülőket, ahol a papírok kitöltését követően konkretizálja az itt folyó munkát. A szülők betekintést nyerhetnek ismét a gyermekcsoportok életébe.

 

Családlátogatást beszélünk meg ezen alkalommal. Ennek a célja a gyermekek otthoni környezetben való megismerése, melynek számtalan előnye van, amit később már nehezen tudnánk pótolni. Az érkezés öröme, a „vendégnek” járó fogadás, a gyermek saját birodalmának bemutatása oldottabb légkörben történik. Így felszabadultabban, nyugodtabban alakul a kapcsolat építése.

A családlátogatás során a szülő választ kaphat kérdéseire, megismerheti gyermeke nevelőjét, úgy, hogy közben az otthoni biztonságban maradhat. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos kérdéseket, problémákat, melyeknek különösen nagy a jelentőségük, hiszen ezeken a területeken elengedhetetlen a szülő és a kisgyermeknevelő harmonikus együttműködése a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.

A kisgyermeknevelő felkészülten megy a családokhoz. Az irányított kérdésekre adott válaszok, a család lakókörnyezete segít a családi kapcsolatok, nevelési szokások feltérképezésében.

A kisgyermeknevelő fokozott figyelmet szentel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek meglátogatására, beszoktatására.

 

Beszoktatás: a szülővel történő fokozatos beszoktatást hangsúlyozzuk a hozzátartozóknak, mely megkönnyíti a kisgyermek számára az új környezethez való alkalmazkodást.

Intézményünk elsősorban azonos életkor szerint szervezi csoportjait, megfelelően arányos létszám esetén. A bölcsődei gyermekcsoport létszáma maximum 12-14 fő, korosztálytól függően. Az ennél magasabb létszám szakmailag nem elfogadható. Nem csupán ellátási problémát, hanem zajszintemelkedést, konfliktust is okoz, mely megterhelő lehet a gyermekek számára, illetve kevesebb lesz a lehetőség az egyéni bánásmódra. A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük, hogy a lányok-fiúk aránya azonos legyen.

A gyermekek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba járnak.

2. A „saját kisgyermeknevelő rendszer”

Fontos feltétele a folyamatos napirendnek a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája. A bölcsődébe kerülő gyerekek beilleszkedését a "saját kisgyermeknevelő rendszer" segíti. Az új gyermek a szülővel közösen ismerkedik a bölcsődével a beszoktatás folyamán. A beszoktatás fokozatosan a gyermek igényeihez alkalmazkodva történik.

A beszoktatás legfontosabb kritériumai bölcsődénkben: a beszoktatás időtartama két hét minimum, az édesanyával vagy közeli hozzátartozóval történik, az első héten az anya gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégez, melyeket a kisgyermeknevelő megfigyel. A 4. naptól a kolléga fokozatosan veszi át az anyától a gondozási műveleteket. Egy kisgyermeknevelőhöz beszoktatási időben csak 2 új kisgyermek kerül azért, hogy az adott kisgyermekkel tudjon foglalkozni. A kisgyermeknevelőnek az egész családot kell segítenie."

 

"Élelmezés

A bölcsődei étkeztetésnél a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet az irányadó.

A korszerű táplálkozási elveknek, konyhatechnikai eljárásoknak valamint a korosztály élelmezési-, nyersanyagnormáinak figyelembe vételével kell mindennek történnie.

A napi négyszeri étkezéshez tartozó étrend tervezésekor az élelmezésvezető figyelembe veszi, a korosztály energia- és tápanyag igényét az előírásoknak megfelelően. A „mennyiségileg elegendő, minőségileg helyes összetételű” elv érvényesül bölcsődénkben. Az étrendünk változatos,  idényszerű, ízében összehangolt, valamint mindig szem előtt tartjuk, hogy az önálló étkezésre való nevelés szempontjából is megfelelő legyen. A konyhatechnikai eljárások váltakoztatásával az ételek egészségesek, élvezhetőek. Előnyben részesítjük a párolást, fóliában való sütést, kerüljük a tésztákat, rántásokat. Kevés sót használunk, naponta szerepel étlapunkon zöldség, gyümölcs. Új ételeket, recepteket próbálunk ki, melyek alkalmazkodnak a gyermekek egészséges életmódra nevelési programunkhoz. A szülői szemléletformálás aktív részesei vagyunk. A higiéniai követelményeknek maximálisan igyekszünk megfelelni (HACCP). Táplálékallergia miatt (tehéntejfehérje-túlérzékenység; tojásfehérje allergia; lisztérzékenység) diétára szorulók ellátását a bölcsőde csak akkor tudja vállalni, ha az ételek elkészítésére vonatkozó feltételek kialakításra kerülnek."

RÉSZLET A HUNCUTKODÓ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJÁBÓL:

"Ellátandó terület: 

Kiemelt célunk a bölcsődei (óvodai) ellátásban nem részesülő gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családias környezetben. Elsősorban az 1-3 éves gyermekek számára nyújt családi napközink ellátást, de igény és szükség esetén a 4-5 évesekről is gondoskodunk.

 Engedélyezett férőhely: 

Maximum 7 gyermek egész napos ellátását vállaljuk, de ezen a létszámon belül lehetőséget nyújtunk heti, napi és néhány órás gyermekfelügyeletre is.

 Működési terület

 Mórahalom közigazgatási területe, szabad kapacitás esetén Magyarország egész terület.

Nyitva tartás:

8-16 óráig tudjuk fogadni a kisgyermekeket

 Szünetek:

Családi napközink a hivatalos, törvény által biztosított ünnepnapokon zárva van. A nyári bezárás általában 3 hét, a téli bezárás a két ünnep (karácsony és szilveszter) közötti időszak.

A nevelés- gondozás tárgyi feltételei:

A családi napköziben egy jól felszerelt, világos csoportszoba várja a gyermekeket napközbeni ellátásra. Két, családi napközi vezető tanfolyamot elvégzett, érettségivel rendelkező kisgyermeknevelő biztosítja a gyermekek számára a szeretetteljes, szakszerű
gondozást, nevelést."

"Az alapvető berendezési tárgyak és felszerelések megfelelnek az előírt követelményeknek.

 A csoportszobában különböző sarkok vannak kialakítva, a játékok funkció szerint csoportosítottak:

- alkotó sarok (zsírkréta és kréta, mellyel a firka falra vagy táblára rajzolhatnak)

- főző sarok (konyhai eszközök, kisgépek, poharak, tányérok, tálak, zöldségek, gyümölcsök, kötők,)

- fésülködő sarok (tükör, hajszárító, fésű, samponos flakon, parfümök)

- az asztalok közelében alkotáshoz való eszközök (zsírkréta, színesceruza, festék, gyurma és az ahhoz szükséges eszközök)

- takarítóeszközök (vödör, söprű, lapát, kis porszívó)

- mesekönyvek (keménylapos, leporellók), bábok és kreatív játékok (kirakók) illetve a falon, a polcon, a kisgyermeknevelők segítségével nézegethető könyvek

- baba sarok (babák, plüss állatok, vasaló, vasalódeszka, bili, öltözős kellékek, kistáskák), előtte szőnyeg

- pihenő sarok (párnák, kanapék alkotják)

- zenei nevelést szolgáló eszközök (változatos színvilágban és eszközökben)

- konstrukciós játékok helye (fakocka, tüsi, legó, építőjátékok), előtte szőnyeg

- munkagépek, autók,

- barkács sarok (szerszámokkal, csavarokkal)

- nagymozgásos játékok (nagy puha építők, motor, ugráló labda, babakocsi)

A játékokat vesszőkosarakban illetve műanyag edényekben tároljuk."

"Udvar, terasz:

A családi napközi szerencsésen a bölcsőde és az óvoda mellett található. Az udvart közösen használják a családi napközisek és a bölcsisek, amely kellő nagysága miatt még nem okozott gondot."

"Működési célunk,

v  a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket.

v  családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel. A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével valósítjuk meg.

v  a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi napköziben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

 Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Lehetőséget látunk abban, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük."

"A családi napközi küldetése, missziója

 A családi napközi küldetése nyitott, barátságos, tevékeny, érzelmileg, szellemileg és testileg egészséges gyermekek nevelése, számukra a biztonságos támogató környezet és légkör megteremtése.

Családi napközink azért jött létre, mert Mórahalmon nem volt elegendő a bölcsődei férőhelyek száma. A településen ismert igény a gyermekek napközbeni elhelyezése (1-3 éves) akár időszakosan is. Az itt élő és ide költöző fiatal munkavállalók, családok, családi (rokoni) segítség hiányában munkát vállaló szülők részére kívánunk segítséget nyújtani. Változatos és tartalmas szolgáltatásainkkal kívánjuk őket segíteni."

 "A családi napköziben történő gondozás előnyei:

v  kis csoport létszám, mely lehetővé teszi az egyénre szabott foglalkozást

v  a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú gyermek közösségekben

v  a különleges bánásmódot igénylő gyermek szükségletei jobban kielégíthetők

v  a családi körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a szülőtől való elszakadást, előkészítik a későbbi nagyobb gyermek közösséghez való zökkenő mentesebb csatlakozást (pl. óvoda)"

"Napirend

  8.00 -    8.30  Érkezés, Reggelizés, játék

  8.30 –   9.30  WC-zés, bilizés, kézmosás, játék

  9.30 –   9.45  Tízóraizás, játék (sószobázás, Hunci Manó Játszóház - játék)

  9.45 – 10.35  Öltözés, játék az udvaron, rossz idő esetén foglalkozás a csoportszobákban

10.35 – 11.30  Játék, vetkőzés, WC-zés, kézmosás

11.30 – 12.00  Ebédelés, lefekvés illetve hazamenetel

12.00 – 14.30  Alvás, pihenés, WC-zés, bilizés ébredési sorrendben

14.45 – 15.00  Uzsonnázás, játék

15.00 – 16.00  Játék, hazamenetel"

mainpage end